SeaMoreEco

Seamless monitoring, restoration and conservation in the northern Gulf of Bothnia

SeaMoreEco

Seamless monitoring, restoration and conservation in the northern Gulf of Bothnia

Grunda kustområden är viktiga

De grunda kustvattnen i norra Bottniska viken med sina karaktäristiska ängar av undervattensvegetation påverkar hela den marina miljön. Deras biologiska mångfald och produktivitet säkerställer friska fiskbestånd, ger klart vatten för bad och mildrar klimatförändringseffekterna. Samtidigt hotas arterna och livsmiljöerna på den grunda havsbottnen alltmer av mänskliga aktiviteter som t.ex muddringar och båtliv. En utmaning för oss idag är bristen på kunskap om förekommande arter och livsmiljöer och praktiska lösningar på hur vi kan övervaka dem och vid behov vidta åtgärder.

Projektet

Interreg Aurora-projektet SeaMoreEco sammanför expertis inom marinbiologisk och geologisk förvaltning i Finland och Sverige med det övergripande målet att testa, utveckla och demonstrera metoder för effektiv övervakning, bevarande och återställande av biologisk mångfald i grunda kustområden. Fokus ligger på hotade arter och livsmiljöer samt invasiva främmande arter. Projektet kommer att utforska sätt för att effektivt övervaka de grunda bottnarna genom flygande och flytande drönare, satelliter och fartygsburna undersökningar. Syftet är sedan att använda dessa övervakningstekniker och testa hur det är möjligt att övervaka populationer av hotad undervattensvegetation samt invasiva arter.

Vissa arter och livsmiljöer är i akut behov av restaurering då de annars riskerar att kraftigt minska i antal eller försvinna helt. Projektet ska testa och utvärdera metoder för hur man kan återställa olika typer av livsmiljöer och arter på de grunda bottnarna.

Kan vi säkerställa den biologiska mångfalden i de grunda kustområdena är vi ett steg närmare målet om ett levande hav i norra Bottniska viken i många generationer framöver.

Foto av baltisk vattenplantain (Alisma wahlenbergii)
Den hotade vattenväxten småsvalting (Alisma wahlenbergii). Foto: Eveliina Lampinen, NTM-centralen Norra Österbotten

Deltagare

Länsstyrelsen i Norrbottens län (projektägare)
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Geologiska forskningscentralen Finland
Sveriges geologiska undersökning
Närings- trafik- och miljöcentralen Norra Österbotten
Närings- trafik- och miljöcentralen Södra Österbotten

Finansiärer

Interreg Aurora (huvudfinansiär)
Lapplands landskapsförbund (medfinansiär)
Havs-och vattenmyndigheten (medfinansiär)

Nyheter

Group picture from above ground. Twelve people standing on a sea shore meadow.

Fältbesök i norra Österbotten

Utflykt över landsgränsen för att öka kunskaperna om de hotade arterna ishavshästsvans och hårig strimbock. Syftet med studiebesöket var att se typiska livsmiljöer där dessa arter förekommer inom projektområdet.

Logotype sustainable development goals number 14
Logotype sustainable development goals number 15
Logotype sustainable development goals number 17