Aktivitet 5. Restaureringar för arter och livsmiljöer

Återställande kan ha stor inverkan på den marina miljön. Genom att återställa viktiga livsmiljöer kan vi skapa positiva kaskadeffekter i hela den omgivande miljön. I den här aktiviteten testar vi olika typer av restaureringsåtgärder för att hantera olika problem. Vi hoppas kunna hjälpa både myndigheter och privata aktörer att utföra framgångsrika restaureringar i framtiden.

Muddring orsakar främst lokala störningar, men längs våra kuster ställer en större mängd mindre muddringar till stora problem. Det kan tillfälligt orsaka en lokal övergödning, men eftersom muddringar främst görs i grunda kustvatten förändras hydrologin i det muddrade området. I många fall kan man förbättra förhållandena avsevärt genom att återställa bottnens egenskaper. Ett typiskt exempel på detta är återställning av muddrade trösklar av flador. För restaurering av flador och glosjöar använder vi ett nytt restaureringsverktyg, utvecklat av projektpartnern NTM-centralen Södra Österbotten, som hjälper till att utvärdera restaureringsbehoven samt hitta lämpliga restaureringsmetoder.

Grävmaskin som står i vattnet
Grävmaskinen arbetar med att återställa en tidigare muddrad tröskel in till en flada. Foto: Anniina Saarinen, Länsstyrelsen i Västerbottens län.

När du vill återställa livsmiljöer för arter vill du för det första åtgärda de bakomliggande orsakerna till varför arten eller livsmiljön har reducerats. Dessa orsaker kan till exempel vara övergödning, föroreningar, muddring eller konkurrerande arter. Vilken typ av restaureringsåtgärd du väljer beror av orsakerna till problemet. När det bakomliggande problemet är åtgärdat kan vidare insatser göras, som att t.ex plantera nya växter på platsen. Ibland är detta dock inte möjligt. Det kan ibland behövas omedelbara åtgärder för att rädda en starkt hotad population innan grundorsaken till problemet hinner åtgärdas. I SeaMoreEco testar vi till exempel metoder för att ta bort konkurrerande vass för att rädda populationer av det hotade hänggräset (Arctophila fulva). Vi utvecklar också metoder för att föröka den hotade småsvaltingen (Alisma wahlenbergii) från frön till utplantering.

Två personer som drar vass
Ta bort konkurrerande vass och annan växtlighet för att underlätta spridningen av det hotade hänggräset (Arctophila fulva) i Norrbotten. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

När man har att göra med invasiva arter är nyckeln givetvis att ta bort eller begränsa spridningen av arten i fråga. Det finns många alternativ att göra detta, men de flesta är svåra eller dyra. I SeaMoreEco letar vi efter lämpliga metoder som är applicerbara och effektiva i vår region med tanke på den lokala miljön i norra Bottniska viken. Vi testar till exempel borttagning av vattenpest med sugpump, genom täckning och skuggning och genom klippning.

Människor som tar bort vattengräs från vattnet
Invasiv vattenpest tas upp och matas till sugpumpen under en metodtestning i Västerbotten. Foto: Anniina Saarinen, Länsstyrelsen i Västerbottens län
Foto av smal vattenpest under vattnet.
En ung gädda simmar genom en tjock äng av invasiv smal vattenpest (Elodea nuttallii). Foto: Anniina Saarinen, Länsstyrelsen i Västerbottens län