Aktivitet 4.  Bevarande och förvaltning av arter och livsmiljöer

Projektområdet hyser många sällsynta och hotade arter och livsmiljöer listade i bilagorna till EU:s art-och habitatdirektiv. En del av dessa arter, t.ex småsvalting (Alisma wahlenbergii) och hårig strimbock (Macroplea pubipennis), har sitt huvudsakliga förekomstområde i de norra delarna av Bottniska viken. Kunskapen om de listade arterna varierar och för vissa är uppgifterna om utbredning och populationsstorlekar knappa. Vi kan se att populationsstorlekarna för många arter fluktuerar men den bakomliggande dynamiken är okänd och vilka faktorer i miljön, klimat mm som avgör vet vi inte. Övervakning av arterna behöver därför planeras i nära samarbete länderna emellan. Det viktigt att samarbeta, eftersom erfarenheter, data och modeller från Finland och Sverige tillsammans kan hjälpa till att övervaka de redan kända förekomsterna och bidra till att lokalisera nya viktiga fynd av arter från båda sidor om landsgränsen.

Ovan till vänster: Den i Sverige akut hotade ishavshästsvansen (Hippuris tetraphylla) växer på mycket grunda bottnar. I Sverige är de bara kända från en enda plats; en fjärd i Västerbottens läns kust. Längs den finska kusten är de dock vanligare. Foto: Närings- trafik- och miljöcentralen Södra Österbotten. Ovan till höger: Småsvalting (Alisma wahlenbergii). Foto: Närings- trafik- och miljöcentralen Norra Österbotten.

Livsmiljöer som finns med i EU:s art-och habitatdirektiv är livsmiljöer som har ett litet naturligt förekomstområde där de också riskerar att försvinna ifrån, eller livsmiljöer som väl representerar sina naturliga geografiska område. En sådan vanlig livsmiljö i projektområdet är kustlaguner. De erbjuder en skyddad och varm miljö för många arter. Dessa laguner hotas dock av mänsklig påverkan, såsom övergödning, muddringar och transporter. Ett av de största hoten mot flertalet livsmiljöer är dessutom invasiva främmande arter. Invasiva främmande arter påverkar de känsliga nordliga marina livsmiljöerna och deras arter. Vattenpest (Elodea spp.) är en av dessa främmande invasiva arter som sprider sig i den marina miljön. Den kan ta över livsmiljöer och konkurrera ut lokala växter. Vanlig vattenpest (Elodea canadensis) är känd från både finska och svenska kusten medan smal vattenpest (Elodea nuttalii) än så länge endast har återfunnits längs svenska kusten där den är ett växande problem.

Foto av människor som vadar i vattnet invid vasskanten

Projektpersonal letar efter ishavshästsvans (Hippuris tetraphylla) i det grunda vattnet utanför Uleåborg. Foto: Närings- trafik- och miljöcentralen Norra Österbotten.

Syftet med denna aktivitet är att samla befintlig kunskap samt nya data från myndigheter i Sverige och Finland som arbetar med dessa arter och livsmiljöer. Vi vill säkerställa en effektiv förvaltning av arterna och utveckla lämplig(a) övervakningsmetod(er) för dem. Vi kommer att arbeta mot detta mål genom att dela kunskap över gränserna, ha workshops och studiebesök och genom att testa övervakningsmetoder som t.ex fjärranalys.


I slutet av projektet hoppas vi kunna peka ut effektiv(a) metod(er) för att övervaka hotade arter och livsmiljöer i de norra delarna av Bottniska viken och förse miljömyndigheter med artspecifik information. Vi siktar på att utvärdera kostnadseffektiva metoder för att övervaka vattenpest (Elodea spp.) och lämna ett förslag till förvaltning av vattenpest i Norra Bottniska viken.