Aktivitet 1. Sammanställning av marin data från projektområdet

Syftet med denna aktivitet är att samla in och organisera tillgänglig relevant marin data från projektområdet så att vi kan identifiera var de största kunskapsluckorna finns. Vi behöver identifiera kunskapsluckor både geografiskt och temporärt för att veta vilken typ av marin data som det behöver samlas mer av i aktivitet 2.

Det finns fortfarande stora kunskapsluckor om utbredningen av marina arter och livsmiljöer i projektområdet, något detta projekt syftar till att förändra. Samtidigt har en stor mängd data redan samlats in av olika myndigheter och tidigare EU-finansierade gränsöverskridande projekt som SeaGIS, Kvarken Flada, SEAmBOTH och SeaCOMBO, men uppgifterna är inte välorganiserade och lagras på olika platser.

I denna aktivitet kommer vi att sammanställa, harmonisera och göra data som samlats in under projektet tillgänglig i databaser och i den svensk-finska digitala karttjänsten SeaGIS. Målet är att all relevant marin data från vårt projektområde ska vara tillgänglig för alla. Detta inkluderar artutbredningar inom projektområdet, med fokus på invasiva och hotade arter, samt abiotiska data som t.ex salthalt. Även andra resultat från detta projekt, såsom satellitbaserad data från aktivitet 3, kommer att publiceras i SeaGIS kartportal i slutet av projektet.

Bild som visar en skärmdump från den digitala kartportal SeaGIS.
En exempelvy av SeaGIS kartportal där resultat från projektet kommer att publiceras. Foto: Länsstyrelsen i Västerbottens län.