Manda Håkans magisteruppsats är nu publicerad av Åbo Akademi. I arbetet som heter “Biotiska och abiotiska faktorers
påverkan på förekomsten av sträfsen (Chara sp.) i grunda havsområden” används data insamlad i SeaMoreEco för att undersöka växtsamhällen där kransalger förekommer och vilka faktorer som påverkar kransalgers utbredning. Läs hela uppsatsen här:

Biotiska och abiotiska faktorers påverkan på förekomsten av sträfsen (Chara sp.) i grunda havsområden – Doria